oammr teleorman
oammr-teleorman

ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2018

Publicat pe 28 Septembrie 2018

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2018, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

 • Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.
 • Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate,  acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

     (I) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

       (II) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie:

La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 • Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

01.11.2018- examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

02.11.2018- examen- asistenţi medicali- alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

 • Înscrierile la examen se fac în perioada 08.10.2018 – 23.10.2018, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
 • Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant.

·          

  • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
  • Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2018

____________________________

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

FILIALA JUDEȚEANĂ TELEORMAN

 

            Vă aduce la cunoștință faptul că în cadrul ședinței Consiliului national din 18-19 iunie 2018 s-a prezentat solicitarea Ministerului Sănătății privind actualizarea listei naționale de experți medicali conform prevederilor art. 680, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            Totodată, informăm membrii care întrunesc condiția prevăzută la art. 680, alin. (2) din lege, cel puțin 8 ani vechime în specialitate, să își depună solicitarea la filială.

            Ulterior înregistrării dosarelor persoanelor interesate (asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali), se vor analiza și aviza  solicitările primite în vederea  stabiliri și transmiteri dosarelor persoanelor propuse de filială.

 

            Ca informație suplimentară anexăm baza legală referitoare la modalitatea de stabilire a listei naționale de experți medicali.

 

Anexă adresa nr. 450/06.07.2018

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ART. 680

    (1) Ministerul Sănătăţii aprobă, la propunerea CMR, pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, o listă naţională de experţi medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultaţi conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei.

    (2) Pe lista de experţi se poate înscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moaşă cu o vechime de cel puţin 8 ani în specialitate, cu avizul CMR, CMDR, CFR şi, respectiv, al OAMGMAMR.

    (3) Modalitatea de remunerare a experţilor medicali din lista naţională se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii*).

    (4) Onorariile pentru serviciile prestate de către experţii medicali, desemnaţi potrivit art. 682, se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii**) şi vor fi suportate de partea interesată.

    *) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.398/2006 pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.

    **) A se vedea asteriscul de la art. 255.

ART. 681

    Comisia poate fi sesizată de:

    a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

    b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

    ART. 682

    (1) Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista naţională a experţilor, un grup de experţi sau un expert care dispun de cel puţin acelaşi grad profesional şi didactic cu persoana reclamată, în funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.

    (2) Experţii prevăzuţi la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a căror cercetare o consideră necesară, şi au dreptul de a audia şi înregistra depoziţiile tuturor persoanelor implicate.

    (3) Experţii întocmesc în termen de 30 de zile un raport asupra cazului pe care îl înaintează Comisiei. Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.

    (4) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia.

   ART. 683

    Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.

    ART. 684

    (1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

    (2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie potrivit dreptului comun.

    ART. 685

    (1) Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.

    (2) Încălcarea confidenţialităţii de către persoana care a făcut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.

    (3) Încălcarea confidenţialităţii de către membrii Comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative, conform regulamentelor aprobate.

        ART. 686

    (1) Comisia întocmeşte un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătăţii.

    (2) Pe baza datelor astfel obţinute, Ministerul Sănătăţii elaborează un raport anual naţional asupra malpraxisului medical, pe care îl prezintă Parlamentului, Guvernului şi opiniei publice.

    ART. 687

    Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.

    ART. 688

    Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor ce reprezintă infracţiuni.

    ART. 689

    (1) Omisiunea încheierii asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală de către persoanele fizice şi juridice prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu suspendarea dreptului de practică sau, după caz, suspendarea autorizaţiei de funcţionare.

    (2) Această sancţiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen de 30 de zile obligaţiei legale.

    ART. 690

    Prevederile prezentului titlu nu se aplică activităţii de cercetare biomedicală.

 

ORDIN   Nr. 1398 din 14 noiembrie 2006

pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 28 noiembrie 2006

 

    ART. 1

    Se aprobă modalitatea de remunerare a experţilor medicali cuprinşi în lista naţională, conform metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare, experţii medicali, precum şi persoanele fizice sau juridice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                         Ministrul sănătăţii publice,

                          Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

    ANEXA 1

 

METODOLOGIE

de stabilire a modalităţii de remunerare a experţilor cuprinşi în lista naţională

 

    ART. 1

    Experţii medicali cuprinşi în lista naţională sunt desemnaţi prin tragere la sorţi de către comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, organizată potrivit reglementărilor legale, denumită în continuare comisia.

    ART. 2

    (1) Desemnarea experţilor potrivit art. 1 se face în situaţia în care comisia consideră necesară o expertiză, pentru elaborarea deciziei asupra cazului.

    (2) Comisia stabileşte onorariul care trebuie achitat de partea interesată, potrivit ordinului ministrului sănătăţii publice privind onorariile experţilor medicali, punctele asupra cărora trebuie să se pronunţe expertul, precum şi termenul până la care trebuie să se efectueze expertiza.

    ART. 3

    Comisia colectează de la experţii medicali datele cu privire la numărul de cont şi unitatea bancară la care este deschis acesta şi va întocmi o listă ce va fi actualizată când intervin date noi.

    ART. 4

    În vederea achitării onorariului pentru serviciile expertului, preşedintele comisiei comunică, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanei care a făcut sesizarea cu privire la cazul de malpraxis şi îi pune în vedere să achite onorariul stabilit în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. 

ART. 5

    În vederea achitării onorariului de către partea interesată, stabilit conform art. 2 alin. (2), comisia indică numărul de cont în care acest onorariu va trebui achitat.

    ART. 6

    De îndată ce partea interesată a achitat onorariul cuvenit expertului, acesta va depune la comisie chitanţa care dovedeşte efectuarea plăţii.

    ART. 7

    Comisia trimite expertului desemnat o copie de pe actul ce atestă efectuarea plăţii şi îi pune în vedere acestuia să efectueze expertiza în cazul respectiv.

    ART. 8

    (1) În situaţia în care partea interesată nu face dovada achitării onorariului potrivit prevederilor art. 6, comisia are dreptul să respingă sesizarea.

    (2) O sesizare nouă poate fi făcută pentru acelaşi caz în situaţia în care nu a expirat termenul de prescripţie pentru introducerea sesizării.

    ART. 9

    Persoanele desemnate ca experţi vor efectua toate demersurile legale în vederea achitării obligaţiilor ce rezultă din încasarea sumelor cu titlu de onorariu. Neîndeplinirea acestor obligaţii atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

__________________________________

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA (OAMGMAMR), cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, cod fiscal 15346984, prelucrează date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fiind înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr.11308.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania  - Filiala Teleorman prelucrează  date cu caracter personal în scopul eliberării certificatelor de membru, a adeverinței care atestă onorabilitatea și moralitatea, pentru întocmirea Registrului național unic, în derularea proiectelor cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane precum și în scopuri statistice, pentru evidența membrilor.

Potrivit dispozitiilor Legii nr.677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevazute in mod expres:

 • dreptul la informare – art.12;
 • dreptul de acces la date – art.13;
 • dreptul de interventie asupra datelor – art.14;
 • dreptul de opozitie – art.15;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – art.17;
 • dreptul de a se adresa justitiei – art.18.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr.677/2001, referitoare la prelucrari de date cu caracter personal efectuate în cadrul OAMGMAMR – Filiala Teleorman va puteti adresa cu o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata la secretariatul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Teleorman cu sediul in mun. Alexandria, str. Dunarii, bl. 915, sc. C, ap.31, tel/fax – 0247421206.

OAMGMAMR, in calitate de operator de date cu caracter personal, este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În vederea apararii drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari efectuate în cadrul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania, pot înainta plângere catre A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din Strada Olari, nr. 32, Sector 2, Bucuresti, cod postal 024057, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro.

Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant.

Plângerea catre A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintata mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelasi continut catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor și Asistentilor Medicali din Romania.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

                                                                                                            28.05.2018

________________________

Un eveniment organizat de - FARMA PRACTIC - ediția 67,

 06 – 07 iulie 2018, Baile Herculane, Hotel Afrodita

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE FARMA PRACTIC ediția 67,

06 – 07 iulie 2018

 

NUME………………………………..........…..........................PRENUME…………….…….................................

 

CNP (a se completa direct în căsuțe – obligatoriu pentru  creditare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MAIL...............................................................................................TELEFON...............................................

   

Loc de muncă................................................................Localitate........................................................................

                  Județ......................................Profesie…….…………………………….Funcție………………………………………

 

Farmacist/asistent de farmacie/alte specializări

Până la

19 iunie

Până la

26 iunie

Între 26 iunie – 05 iulie și la eveniment*

Include

Taxa cină  sâmbătă

Cu cazare

400 lei

500 lei

 

 

600 lei

acces lucrări, mapa evenimentului, certificatul de participare, cazare 2 nopți, 2 mic dejun-uri, cină vineri, prânz sâmbătă, welcome coffee, 2 coffee-break-uri, acces la facilitățile hotelului (în afara programului științific).

 

 

60 lei

Fără cazare

150 lei

300 lei

 

          450 lei

acces lucrări, mapa evenimentului, certificatul de participare, welcome coffee, acces la 2 coffee-break-uri, cină vineri, prânz sâmbătă.

 

     100 lei

Fără cazare și fără mese

90 lei

acces lucrări, mapa evenimentului, certificatul de participare, welcome coffee, acces la 2 coffee-break-uri

     

      100 lei

Însoțitor 

(persoană care nu activează într-un punct farmaceutic/unitate spitalicească sau nu este înscrisă la

UMF/postliceală)

750 lei

cazare 2 nopți, 2 mic dejun-uri, cină vineri, prânz sâmbătă, cină sâmbătă.

 

  

      inclus

Ofertă specială pentru grupuri organizate (mai mult de trei persoane)

Plata taxei de participare: Cont RON: RO94 BACX 0000 0003 3054 6010 deschis la Unicredit Tiriac Bank, sucursala Alba Iulia București, EXCLUSIV HOUSTON NPA S.R.L. - CUI 25249091, J40/3074/09.03.200, cu mențiunea Farma Practic iulie. După plată, vă rugăm să ne trimiteți o copie după OP și formularul de înscriere completat pe e-mail la Daniela Popescu (tel. 0756.030.316) daniela.popescu@houston.ro sau pe fax 021-317.09.43. Numărul locurilor este limitat, iar rezervarea fermă se face în momentul achitării taxei.

În cazul în care doriți să stați în camera cu un coleg/ă anume vă rugăm să-i menționați numele:........................................................

Diploma de participare pentru farmaciști se ridică la terminarea evenimentului, iar asistenții de farmacie o vor primi ulterior direct de la OAMGMAMR.

 


___________________________ 

   

  12 MAI 2018 - ZIUA ASISTENTULUI  MEDICAL

   La nivel mondial, Ziua Internationala a Asistentului Medical se sarbatoreste de peste  jumatate de secol, iar  OAMGMAMR  marcheaza  acest  eveniment  special  de 15 ani.

     OAMGMAMR FILIALA TELEORMAN ORGANIZEAZA LA SEDIUL ACESTUIA CONFERINTA CU TEMA ,,STRESUL PROFESIONAL LA ASISTENTII MEDICALI,, 

 - 4 CREDITE EMC.


VA  ASTEPTAM  PE  DATA DE  12/05/2018 LA ORA 10:00 !!


     VOCEA NOASTRA ESTE VOCEA INDIVIDULUI, A FAMILIILOR, A GRUPURILOR SI A COMUNITATILOR CU CARE LUCRAM. VOCEA NOASTRA ESTE VOCEA A PESTE 20 DE MILIOANE DE ASISTENTI MEDICALI DE PE  INTREG MAPAMONDUL. ESTE O VOCE CARE VA CONDUCE LA TRANSFORMAREA LUMII NOASTRE.

 

_________________________

ANUNT,

 

PENTRU ANUL 2018  SUNT PROPUSE   URMATOARELE  CURSURI:

1. CALITATEA INGRIJIRILOR DE SANATATE IN SPITALE -  15 CREDITE

2. PREVENIREA SITUATIILOR DE MALPRAXIS- 10 CREDITE

3. PROMOVAREA UNUI STIL DE VIATA SANATOS - 10 CREDITE

4. ACTUALITATI IN DIABETUL ZAHARAT –CONSILIERE SI INGRIJIRE  - 10 CREDITE

5.AFECTIUNILE  TUBULUI DIGESTIV – 10 CREDITE

 

CONFERINTE SI SIMPOZIOANE

1.PATOLOGIA ASOCIATA SARCINII -5 CREDITE

2.NOUTATI  IN ABORDAREA OSTEOPOROZEI -5 CREDITE

3.STRESUL PROFESIONAL  LA ASISTENTII MEDICALI -5 CREDITE

4.FISA DE INGRIJIRE A PACIENTULUI – 5 CREDITE

5.METODE MODERNE IN LABORATORUL CLINIC – 5 CREDITE

6.AUTOMEDICATIA-IMPORTANTA SI RISCURI – 5 CREDITE

7.IMAGISTICA MEDICALA – 5 CREDITE

 

Taxa de participare este  30 lei pentru participarea la unul din cursuri( obligatoriu un curs),la alegere, restul  manifestarilor pentru  acumularea  de 30 credite  sunt  gratuite.

Cursurile  se desfasoara pentru  Alexandria in sala de curs a OAMGMAMR Teleorman incepind cu luna aprilie in fiecare zi de joi ora 16, inscrieri la  telefon 0247 42 12 06.


___________________________________