oammr teleorman
oammr-teleorman


 CAPITOLUL 1: Cadrul general

Prezenta metodologie este realizata pentru selectarea grupului tinta participant la focus grupuri in cadrul proiectului „Servicii medicale imbunatatite caIitativ printr-o noua politici publicd privind valorile profesiilor de asistent medical si moasa - POLMED".

Proiectul a demarat la sfarsitul lunii iunie 2018 si se deruleaza pe o perioada de 16 luni, fiind implementat de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui set de valori fundamentale pentru asistenti medicali si moase, pentru a fi introdus la nivelul sistemului sanitar, in beneficiul relatiei personal medical-pacient.

 

1. OS1: Cresterea capacitatii organizatiei profesionale cu rol de reglementare in profesia de asistent medical de a formula propuneri de politici publice in sectorul medical in 16 luni

2 OS2: Dezvoltarea unei propuneri de politica publica alternativa ce cuprinde un set de valori fundamentale pentru profesia de asistent medical si moasa in 16 luni

 

 

CAPITOLUL 2. GRUPUL TINTA

 

Grupul tinta eligibil se imparte in doua categorii:

Personal din institutiile publice - Personal medical din unitati medicale publice — 200 de persoane

Reprezentanti ai ONG-uriIor- Reprezentanti ai OAMGMAMR, din cadrul filialelor judetene din subordinea OAMGMAMR national — 45 de persoane.

 

Minim 50% dintre persoanele selectate vor fi femei.

Prezenta procedura se aplica unei categorii de grup tinta, adica celor 200 de persoane — personal medical din unitati medicale publice.

In a doua etapa de desfasurate a activitatilor proiectului, respectiv formarea profesionala in domeniul politicilor publice, va fi definita si procedura de selectie a celei de-a doua categorii de grup tinta — 45 de reprezentanti ai OAMGMAMR.

 Selectarea grupului tintä se va face cu respectarea principiul egalitatii de sanse si nediscriminärii si se va realiza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de rasa, nationalltate, etnie, limba, religie, categorie sociala,   convingeri, gen, varsta, handicap, situatie sau responabilitate familiale si alte asemenea   criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta (in conformitate cu Procedura de nediscriminare din cadrul proiectului).

Procesul de selectie se va realiza cu sprijinul presedintilor de filiale judetene OAMGMAMR, la nivel national. Lista persoanelor care au fost selectate pentru a face parte din grupul ținta va fi postat pe site-ul beneficiarului: www.oamr.ro,

CAPITOLUL 3: Organizarea si desfasurarea procesului de selectie si validare a grupului tinta

Anuntarea activitatilor destinate grupului tinta si a criteriilor de selectie se face prin:

            Postarea anunturilor cu privire la depunerea dosarelor si a Metodologiei de inscriere in grupul tinta  pe site-ul  beneficiarului, www.oamr.ro;

            Diseminarea la nivel national a Informatiilor cu privire la tema selectiei de catre presedintii de filiale ale OAMGMAMR.

• Este asistent medical sau moasa angajata intr-o unitate medicala publica

••• Are experienta minim un an ca practician în domeniul medical; 

••• Interactioneaza direct prin specificul activitatii medicale, cu pacientii sau coordoneaza sectii de asistentă medicali/moase

••• Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale incluse in Formularul individual al participantului și declarația pe propria răspundere — Anexele 1 și 2 la prezenta Metodologie;

•.• Este de acord sa participe la activitatea din cadrul proiectului in afara orelor de program;

••• Va avea disponibilitatea de a participa la activitatea din proiect pentru care a fost selectat;

•'• Este cetatean UE cu domiciliu sau resedinta legala in Romania. 

Documentele participantului necesare inscrierii in grupul tinta

•:• Formularul individual al participantului - completat corect si semnat (in original) Anexa 1 la metodologie;

•:• Declarația pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect - semnată și datată (în original) - Anexa 2;

•:• Ade\/erința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara publica, are experienta minim un an si activeaza intr-o sectie care presupune interactiune directa cu pacientul sau coordoneaza sectii de asistenti medicali/moase) ; in original

•- Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant) — din care sa reiasa ca este asistent medical sau moasa;

.•      Certificat de nastere (in copie)

Certificatul de casatorie - dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort)- in copie, 

+•     C.I valabil (in copie). 

Transmiterea dosarelor grupului tinta

Documentele necesare pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului, vOr fi transmise de catre expertul tehnic implementare in format pdf (pe e-mail) presedintilor de filiala din toate judetele, insotite de: metodologia de selectie a grupului tinta, centralizatorul dosarelor de grup țință (Anexa 3), registrul de înregistrare a dosarelor grup țință în cadrul filialei OAMGMAMR (Anexa 4) si modelul adresei de înaintare a filialei OAMGMAMR privind dosarele transmise (Anexa 

5).Presedintii de filiale vor printa pentru grupul tinta anexele 1 si 2 precum si lista documentelor necesare inscrierii, intr-un numar de formulare suficient pentru grupul tinta eelectat la nivel de filiala.

Presedintii de filiale vor centralisa dosarele la nivel de filiala. Dosarele de inscriere vor primi numar de inragiotrare in ordinea depunerii dosarului de catre persoanele care solicita inscrierea in grupul tinta dintr-un Registru de intrari dosare al carui model este prevăzut în Anexa 4 la prezenta metodologie.

Registrul va contine urmatoarele informatii: numar criteriu; numar de inregistrare   dosar, nume prenume, data și ora inscrierii, CNP, stadiu dosar (complet / incomplet). Numarul de intrare al dosarului complet va fi considerat ca numar de ordine in inscriere. 

In cazul dosarelor depuse la aediuf filialelor din care lipsesc unul sau mai muhe documente, acestea vor fi inregistrate cu numar de ordine cu montiunea doaar incomplgt 9i cu termen de completere de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului. Dupa expirarea acestui temwn dosarul incomplet va fi considerat invalid.

 Persoana al carui dosar este considerat invalid dupa expirarea celor 3 zile poate fi reinscrisa cu un dosar complet primirxl‹ un art numar de inregistrare in limita locurilor ramaee disponibile.

Dosarele de selectie in grupul tinta vor fî trimise de presedintele de filiala in atentie  expertului  tehnic  implementare,  prin posta  /serviciile  de curierat  sau depuse personal de presedintele de filiala  judeteana, la sediul central al Ordinului Asistentilor  Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, din Bucuresti, Calea Grivitei 77.

Dosarele de inscriere transmise din filiala la eediul de implementere al proiectului vor fi insotite de urmatoarele docum4›rt        completate conform metodologiei:

Adresa de inaintare dosare inscriere

Centralizator dosare grup tinta

Registrul de intrati dosare grup tinta. 

NOTA:

ln cazul in care o persoana selectată in grupul tinta al proiectului se retrage intre momentul depunerii dosarului de inscriere in grupul tinta si momentul participarii la focus grup, respectiva persoana va fi inlocuita cu prima persoana inscrisa pe lista de rezerve din judetul respectiv.

În acest sens, la validarea selecției grupului țintă se vor întocmi liste de rezervă pentru fiecare județ, după caz, cuprinzând primele 2 dosare respinse în urma aplicării criteriilor de departajare.

Validarea selectie* grupului tinta pentru participarea la Cocos grupuri

Pentru validarea selectiei celor 200 de persoane, angajate in unitati sanitare publice (dintre care minim 100 de femei), expertul tehnic implementare va analiza dosarele respectand toate conditiile de inscriere prevazute in metodologia de inscriere.

In cadrul metodologiei, au fost introduse criterii de departajare a persoanelor inscrise pentru situatiile in care solicitarile de inscriere vor fi mai mari decat numarul limita alocat pentru fiecare județ.

Se vor aplica urmatoarele criterii de departajare:

«• Ordinea inregistrarii dosarului de inscriere in Registrul de intrati dosare. Participantii vor fi inscrisi in limita locurilor disponibile pe judet, la care se vor adăuga 2 dosare de rezerva/judet — primul criteriu aplicat este primul venit, primul servit;

<• Experienta ca practician in domeniul medical / Experienta de lucru direct cu pacientul — constituie avantaj un numar mai mare de ani de experienta;

‹• Respectarea criteriului de gen (minim 50% femei);Respectarea criteriului numeric (200 de angajati din domeniul sanitar repartizati pe judete conform prezentei Metodologii).

Expertul tehnic implementare va intocmi lista cu persoanele eligibile înscrise in grupul tinta, lista cu persoanele neeligibile si lista persoanelor de rezerva.

CAPITOLUL 4. Participarea grupului tinta la focue grupuri
Cele 8 focus grupuri vor fi organizate cate unul pe fiecare regiune de dezvoltare, asigurand astfel impactul perspectiva nationala a proiectului. Din punct de vedere al expertizei tehnice, activitatea va fi geeaonata de catre expertul tehnic de implementare.
Grupul tinta participant va fi selactat transparent, atet prin intermediul filialelor judetsne ale solicitantului, cat si prin promovare online.
Grupul tinta participant la focus grupuri va fi format din asistenti medicali si moaee din unitati medicale publice — angajati ai institutiilor publice.
 Cei 3 experti politici publice vor derula 8 focus-grupuri pentru orientarile si   optiunile ce tin de valorile profesiei coneiderate ca principale si repreaentative. La final, se va elabora un raport de cercetare bazat pe date calitative in urma focus grupurilor organizate.  Din punct  de vedere organizetoric, cele 8 focus-grupuri  vor fi  desfasurate prin deplasarea grupului tinta in locatii usor accesibile pentru acestia, in grupuri a cate maxim  25  de  persoane,  pe  perioada  a  doua  zile  (1  noapte  cmare/deplasare).

Subactivitatea se va derula pe pamursul a 3 luni (L4-L6).

Cele 8 focus grupuri vor avea loc in urmatoarele localitati: Vatra Dornei, Cluj, Sinaia, Slatina, Baile Herculane, Sovste, Constanta, Bucuresti.

lntrucat prezentul proiect este un proiect cu acoperire nationala, distributia grupului tinta participant la cele 8 foeus grupuri are in vedere selectia de asistenti medlcali si moase din toate judetele taftL Astfel, repartizarea pe judete vo fi urmatoare

Pentru stabilirea numarului de persoane participante pe fiecare judet s-a luat in considerare dimensiunea filialei judetene a OAMGMAMR si numarul de asistenti medicali si moase din respectivul judet.

In cazul in care o persoana dintr-un judet se retrage intre momentul depunerii dosarului de inscriere in grupul tinta si momentul participarii la focus grup, respectiva persoana va fi inlocuita cu prima persoana inscrisa pe lista de rezerva a judetului respectiv.
In cazul in care un judet nu intruneste numarul minim de persoane din tabelul de mai sus, grupa de 25/fiecare focus grup va fi completata cu persoane din celelalte judete din regiune — luate din listele de rezerva pe criteriul primul venit, primul servit.
Ulterior aplicarii acestui criteriu, persoanele vor fi departajate in functie de criteriile de la capitolul 3.

CAPITOLUL 5. Modul de completare a documentelor de inscriere in grupul tinta

Formularul individual al participantului, Anexa 1. Formularul de inregistrare a fost personalizat cu datele de identificare ale proiectului. Formularul individual al participantului va fi completat citet de catre persoana (angajatul din sistemul sanitar) care solicita inscrierea in grupul tinta al proiectului, care il semneaza (numele si prenumele, semnatura) si dateaza.

Dupa verificarea informatiilor din formular cu documentele atasate dosarului,   expertul tehnic implementare, semneaza de varîficare formulaml de inragistrare.
Daclarația pe propria raspundere - Anexa 2 — se completoaza, dateaza si   semneaza de catre persoana (angajata din sistemul sanitar) care solicita inscrierea in grupul tinta al proiectului, aceasta fîind de acord cu toate aspectele menționate in declarație.
Adeverinta de la locul de munca (cere sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara publica, are expehenta mirtim un an si activeaza intr-o sectie care presupune interactiune directa cu pacientul sau coordoneaza 8ectii de asistenti medlcali/moase), va fi atasata in original la dosar.
Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant);  Diploma de studii atasata la dosar, va fi cea mentionata la sectiunea II nivelul de insfruire (nivelul ultimei înstitutii de invalament adso/v/ted. din formularul individual al participantului.

Certificatul de nastere (in copie)

Certificatul de casatorie - dupa caz, hotarare judecatoreasca de diyort) - in copie,

C.UB.I. valabil (in copie) - se verifica daca datole din CI/BI sunt cele mentionate in anexa 1 si Anexa 2.

Adresa de inaintare a dosarelor din partea filialei OAMGMAMR

Centralizatorul dosarelor transmis de filialele OAMGMAMR  - comptetat  si semnat de presedintele de filiala. Fiecare presedinte de filiala care participa la procesul de recMare a grupului tinta pe regiunea sa, completeaza si semneaaa centralizatorul dosarelor de grup tinta.

Registrul de intrări dosare grup va fi transmis de filialele OANIGMAMR — după finalizarea înscrierilor, fiecare filielă va transmite registrul de intrbil dosare, după

  completarea tuturor rubricilor aceatuia, respectiv: numar critnriu; numar de inregistrare dosar, data și ora inscrierii, nume prenume, cnp, stadiu dosar (complet /incomplet).

 

CAPITOLUL 6. Benefîcii pentru participantl

Beneficiile la nivelul acestei categorii de grup tinta vor fî:

pe termen scurt: implicarea profesioniatilor din inatitutii publice in diagnoza situatiei actuale privind valorile fundwnentale ale profesiilor de asistent medical si moasa, cresterea gradului de constientîzare la nivelul grupului tinta privind importanta implementarii unui set de valori comune;

pe termen lung: cresterea calitatii actului medical si imbunatatirea relatiei personal medical — pacient prin aderarea grupului tinta la valorile fundamentale ale profetiei. 

De asemenea, focus grupurile vor fi organizate intr-un mod atractiv, in locuri usor accesibile, iar participantilor li se vor asigura decontarea cheltuielilor de transport.


LISTĂ DOCUMENTE

 

necesare înscrierii în grupul tinta participant la focus grupuri în cadrul proiectului Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED”, cod POCA 111787

    Formularul individual al participantului - completat corect si semnat (in original) Anexa 1 la metodologie;

    Declarația pe propria răspundere privind disponibilitatea participării la activitatea din proiect - semnată și datată (în original) - Anexa 2;

    Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara publica, are experienta minim un an si activeaza intr-o sectie care presupune interactiune directa cu pacientul sau coordoneaza sectii de asistenti medicali/moase); in original

    Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant) – din care sa reiasa ca este asistent medical sau moasa;

    Certificat de nastere (in copie);

    Certificatul de casatorie - dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort- (in copie) 

    C.I valabil (in copie).


Manager proiect: Alexandra POPA

 

Asistent manager: Ana Maria DRACINSCHI